Cechy programu EMAB


Pobierz demo programu | Wersja demonstracyjna ma ograniczony czas działania


 • W programie EMAB można wystawiać standardowe typy dokumentów magazynowych: wydania zewnętrznego (WZ), przyjęcia zewnętrznego (PZ), rozchodów wew. (RW), protokoły likwidacji (PL), przesunięcia międzymagazynowe (w tym automatycznie generowane MM dwustronne), przyjęcia z produkcji / przerobu (PW). Można także przeprowadzać inwenturę w magazynie i automatycznie generować na podstawie spisu dokumenty IN.
 • Dodatkowe typy dokumentów WZ i PZ (wydanie / zwrot dzierżawy oraz przyjęcie / zwrot dzierżawy od dostawców) umożliwiają obsługę usług dzierżawy elementów i kontrolę stanów z podziałem na własne i obce (podpożyczone od dostawców). Inny typ dokumentu umożliwia przesuwanie elementów pomiędzy różnymi kontrahentami
 • Dla firm mających kilka oddziałów (czy prowadzących wiele inwestycji) można kontrolować aktualne obroty z oddziałem traktując go jak jednego z kontrahentów, któremu wydajemy elementy - do dzierżawy lub sprzedawane.
 • Program może obsługiwać dowolną ilość magazynów i oddziałów jednej firmy (można prowadzić kilka oddziałów, każdy obsługujący wiele magazynów). Na zestawieniach można łączyć dane z dowolnie wybranych magazynów czy oddziałów.
 • Program EMAB wystawia faktury za sprzedaż towaru związane z dokumentem WZ oraz faktury za dzierżawę - według sporządzonej przez program specyfikacji dzierżawy danego kontrahenta, bazującej na operacjach magazynowych. Można także rejestrować faktury eksportowe, usługowe, zaliczkowe, korekty i faktury proforma oraz faktury wewnętrzne. Można również wystawiać noty korygujące i noty obciążeniowe.
 • Rozliczanie dzierżawy elementów można prowadzić według stawek liczonych procentem od wartości towaru, według stawek za dzień / tydzień / miesiąc wynajmu lub według dzierżawionej powierzchni czy długości. Wystawienie faktur dzierżawy może odbywać się całkowicie automatycznie - jedną operacją tworzymy faktury dla wszystkich (lub wybranych) klientów.
 • Rejestr Usług przechowuje dane o innych usługach wykonywanych dla kontrahenta, co umożliwia automatyczne fakturowanie usług na koniec miesiąca - w programie jest osobny typ faktury usługowej i faktury za naprawę.
 • Przy zwrocie towaru od klienta lub oddziału własnej firmy można także przeprowadzać ocenę stanu zwracanych elementów i określać potrzebne naprawy. Zdefiniowane stawki kosztów napraw oraz kosztów materiałów umożliwiają automatyczne okresowe generowanie faktur za naprawy.
 • Rejestr Towarów programu przechowuje typowe dane towarów, oraz dodatkowe - numer katalogowy, wymiary, wagę, powierzchnię, rodzaj waluty w jakiej są wyceniane oraz oznaczenie Materiał / środek trwały. Można wyszukiwać towary wg nazwy polskiej, obcej, symbolu towaru i według grupy towarowej. Osobny wielostopniowy podział na kategorie umożliwia agregowanie danych do raportów w odmiennym układzie niż wg symbolu / nazwy czy grupy.
 • Użytkownik ma możliwość utworzenia kilkunastu cenników (i przypisania ich poszczególnym kontrahentom) oraz automatycznego aktualizowania cen według cen zakupu, cen z innych cenników i na podstawie wprowadzonego wyrażenia (np. OstatniaCenaZakupu + 15%, Cena1 - 5% itp. ).
 • Program prowadzi standardową kartotekę magazynową w cenach ewidencyjnych i katalogowych (opcjonalnie także w cenach po umorzeniu) , oraz dodatkowe kartoteki towarów wydzierżawionych kontrahentom, pożyczonych od dostawców, leasingowanych - umożliwia to natychmiastowe uzyskanie podglądu elementów będących w obrocie. Kartoteki kontrahentów przechowują dane o datach i dokumentach wydań i zwrotów towaru oraz datach do rozliczeń i przewidywanych datach zwrotu.
 • Na dokumentach i zestawieniach można drukować wagi lub powierzchnie elementów. Można także uzyskiwać szczegółowe podsumowania dla towarów wycenianych w różnych walutach - program jest w pełni wielowalutowy.
 • Program umożliwia sporządzenie oferty dla klienta z dokładnym wyliczeniem wartości towarów sprzedawanych i dzierżawionych oraz (w przypadku dzierżawy) wyliczonymi kosztami użytkowania elementów. Można także rejestrować rezerwacje (zamówienia) towarów dla kontrahentów, blokować towar zamówiony i wystawiać automatycznie dokumenty WZ na podstawie zamówień.
 • Specjalna funkcja umożliwia śledzenie realizacji przyjętych zamówień oraz automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do kontrahentów i handlowców przy wystawieniu lub korekcie dokumentu czy zamówienia.
 • Usprawnienie logistyki umożliwia funkcja zamówień do dostawców (także ze śledzeniem ich realizacji) oraz funkcja dyspozycji załadunku / rozładunku (umawianie samochodów po odbiór i wydanie elementów). Raport zamówień i braków umożliwia natychmiastową kontrolę zapotrzebowania i planowanie zakupów i dostaw.
 • Program może prowadzić ewidencję zleceń transportowych wraz z ewidencją pracy kierowców, rozliczaniem faktur otrzymanych od przewoźników, a także refakturowaniem obciążeń za transport klientom wg tabel stawek za transport lub formuły koszt + marża.
 • Każdy wystawiony dokument można w łatwy sposób skorygować - poprzez wejście w edycję i dopisanie bądź usunięcie dowolnej pozycji. Wystawiony dokument można zablokować, uniemożliwiając dokonywanie korekt - np. ustawić blokowanie po wydruku czy po określonym czasie od powstania. Program umożliwia także zdefiniowanie dowolnej ilości uwag drukowanych w stopce dokumentu i zapamiętywania przy dokumencie magazyniera odpowiedzialnego.
 • Wszystkie listy i tabele wyświetlane w programie można przenosić do schowka Windows, a na wielu także importować pozycje wklejając je ze schowka. Dokumenty, faktury, specyfikacje i zamówienia można automatycznie wysyłać e-mailem na zdefiniowane adresy klientów i własnych pracowników - w formacie tekstowym, PDF, CSV lub XLS.
 • Zestawienia generowane przez program EMAB obejmują m.in.:
  • różnego typu raporty stanów magazynowych i towarów w obrocie;
  • zestawienia dokumentów magazynowych;
  • zestawienie wystawionych faktur w formie rejestru VAT;
  • zestawienie faktur dla kontrahenta lub grupy kontrahentów
  • analitykę stanów i obrotów dla danego asortymentu lub kontrahenta;
  • zestawienia załadunku i rozładunku towarów;
  • dowolnie konfigurowany raport obrotów magazynowych, sprzedaży i dzierżawy
  • zestawienia prognozowanych przychodów z dzierżawy i należności dla dostawców
  • zestawienie analityki wykorzystania majątku (rotacja towarów)
  • zestawienie obsługi magazynu - ilości przetworzonych towarów / dokumentów w podziale na operatorów / magazynierów
  • zestawienie kosztów napraw
  • raport kosztów transportu
  • raport kontrolny niezamkniętych operacji
 • Program przechowuje kursy dzienne walut (możliwość wykorzystania przy fakturowaniu towarów wycenianych w walutach obcych), przechowuje dowolną ilość kont bankowych firmy, kontroluje limity wartości elementów u klienta.
 • W Rejestrze Kontrahentów przechowywane są informacje o limitach kredytowych klientów, stawkach dzierżawy i terminach zapłaty, oraz aktualne saldo klienta. Przy wystawieniu faktury następuje zapisanie informacji o należności do Rejestru Należności. Obsługą spływu należności i analizą zapłat zajmuje się dodatkowy program EMKAS zintegrowany z programem EMAB. Zapewnia on obsługę stanowiska kasowego, wystawianie przelewów i not odsetkowych, rozliczanie zaliczek i inne opcje.
 • Opcjonalny moduł transmisji danych pocztą elektroniczną (moduł EMMAIL) umożliwia łączność pomiędzy różnymi oddziałami firmy i transmitowanie dokumentów magazynowych, stanów, rejestrów i zamówień z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Ten system wymiany danych jest wykorzystywany do przesyłania danych do centrali firmy, która w ten sposób posiada pełne informacje o pracy oddziału, a także do transmisji między magazynem a biurem w ramach poszczególnych oddziałów. Do transmisji można także używać komputerowej sieci rozległej.
 • Moduł PHP to aplikacja internetowa / intranetowa umożliwiająca podgląd danych programu. Jest to doskonałe narzędzie np. dla kierowników budów którzy w ten sposób mogą kontrolować co dzieje się na stanach ich budów, bez potrzeby instalowania dostępu do instalacji EMAB’a. Można ten podgląd udostępnić także klientom zewnętrznym którzy wynajmują od nas szalunki czy rusztowania, aby widzieli historię swoich obrotów, lub naszym handlowcom aby mieli podgląd z notebooków podłączonych do Internetu.
 • Moduł zleceń produkcyjnych umożliwia ewidencjonowanie kompletowanych na indywidualne zamówienie elementów lub maszyn i śledzenie etapów "życia" tworzonego elementu od zapotrzebowania poprzez wykonanie i wydanie klientowi.
 • Na życzenie dostarczamy dodatkowy moduł GFK umożliwiający eksport danych o sprzedaży i dzierżawie do dowolnego systemu finansowo-księgowego zainstalowanego u użytkownika. Format przesyłanych danych jest każdorazowo uzgadniany, zależnie od wymagań i możliwości programu FK.
 • Wiele operacji w programie można realizować w uproszczony sposób poprzez zaznaczenie (podświetlenie) wybranych towarów lub kontrahentów i wykonanie operacji na wszystkich zaznaczonych pozycjach jednocześnie.
 • Program ma rozbudowane opcje uprawnień, można konfigurować uprawnienia dostępu do różnych funkcji dla każdego operatora programu.
 • Można pracować na dowolnej ilości stanowisk w sieci komputerowej Windows / Linux - wymaga to zakupienia odpowiedniej liczby licencji.